អត្ថប្រយោជន៍

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1998 មក យើងបានដឹកនាំឧស្សាហកម្មនេះក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មដែលមានថាមពលខ្លាំង ប្រសិទ្ធភាពជាង និងប្រើប្រាស់បានយូរជាងថ្មធម្មតា។

លក់ដុំថ្មគ្រប់ប្រភេទ

ទំនាក់ទំនងថ្ងៃនេះ និងស្នើសុំការបញ្ចុះតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃ

 • PKCELL Ultra Digital Alkaline Battery LR20 D Ba...

  PKCELL Ultra Digital Alkaline Battery LR20 D

 • PKCELL Ultra Digital Alkaline Battery LR14 C Ba...

  ថ្ម PKCELL Ultra digital Alkaline Battery LR14 C

 • PKCELL Ultra Digital Alkaline Battery 6LR61 9V...

  PKCELL Ultra digital Alkaline Battery 6LR61 9V ថ្ម

 • PKCELL Ultra Digital Alkaline Battery 23A 12V B...

  PKCELL Ultra digital Alkaline Battery 23A 12V Battery

 • PKCELL Ultra Digital Alkaline Battery 27A 12V B...

  PKCELL Ultra digital Alkaline Battery 27A 12V Battery (ជ្រើសរើស...

 • PKCELL R20P D Size Carbon Battery Extra Heavy D...

  PKCELL R20P D Size Carbon Battery Extra Heavy Duty Battery

 • PKCELL R14P C Size Carbon Battery Extra Heavy D...

  PKCELL R14P C Size Carbon Battery Extra Heavy Duty Battery

 • PKCELL R6P AA Carbon Battery Extra Heavy Duty B...

  PKCELL R6P AA Carbon Battery Extra Heavy Duty Battery

 • អាគុយ PKCELL R03P AAA Carbon បន្ថែមមុខងារធ្ងន់...

  PKCELL R03P AAA Carbon Battery Extra Heavy Duty Battery

 • PKCELL 6F22 9V Carbon Battery Extra Heavy Duty...

  PKCELL 6F22 9V Carbon Battery Extra Heavy Duty Battery

 • PKCELL CR2450LT 3V 600mAh Lithium Button Cell B...

  PKCELL CR2450LT 3V 600mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR3032 3V 500mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR3032 3V 500mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR927 3V 30mAh Lithium Button Cell Battery

  PKCELL CR927 3V 30mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR2450 3V 600mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2450 3V 600mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR2325 3V 190mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2325 3V 190mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR2025 3V 150mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2025 3V 150mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR2016 3V 75mAh Lithium Button Cell Battery

  PKCELL CR2016 3V 75mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR1620 3V 70mAh Lithium Button Cell Battery

  PKCELL CR1620 3V 70mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR2320 3V 130mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2320 3V 130mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL CR1216 3V 25mAh Lithium Button Cell Battery

  PKCELL CR1216 3V 25mAh Lithium Button Cell Battery

 • PKCELL LP552530 350mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP552530 350mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP523450 950mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP523450 950mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP402025 200mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP402025 200mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP402025 150mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP402025 150mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP402025 140mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP402025 140mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP401230 100mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP401230 100mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP401230 105mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP401230 105mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP103450 2000mah 7.4v Rechargeable Lithi...

  PKCELL LP103450 2000mah 7.4v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP103450 2000mah 3.7v អាចសាកបាន Lithi...

  PKCELL LP103450 2000mah 3.7v ថ្ម Lithium Polymer អាចសាកបាន

 • PKCELL LP902030 500mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP902030 500mah 3.7v Rechargeable Lithium Polymer Batte...

 • PKCELL លក់ក្តៅ LP603450 1100mah 3.7v Rechar...

  PKCELL Hot Selling LP603450 1100mah 3.7v Rechargeable Lithium...

 • PKCELL Hot Selling LP603030 500mah 3.7v Recharge...

  PKCELL Hot Selling LP603030 500mah 3.7v Rechargeable Lithium P...

 • PKCELL LP603040 750mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP603040 750mah 3.7v Rechargeable Lithium Polymer Batte...

 • PKCELL LP674360 1950mah 3.7v អាចសាកបាន Lithi...

  PKCELL LP674360 1950mah 3.7v Rechargeable Lithium Polymer Batt...

 • PKCELL LP785060 2500mah 3.7v អាចសាកបាន Lithi...

  PKCELL LP785060 2500mah 3.7v Rechargeable Lithium Polymer Batt...

 • PKCELL LP803035 800mah 3.7v លីចូ...

  PKCELL LP803035 800mah 3.7v Rechargeable Lithium Polymer Batte...

 • PKCELL LP803860 2000mah 3.7v អាចសាកបាន Lithi...

  PKCELL LP803860 2000mah 3.7v Rechargeable Lithium Polymer Batt...

ប្ដូរតាមបំណង

វិជ្ជាជីវៈOEMអ្នកផ្តល់សេវា

 

បទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំនៃការផលិត

 

គុណភាពខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃការឆក់ និងសុវត្ថិភាព

 

សាងសង់ដើម្បីប្រើប្រាស់បានយូរ

 

Built សម្រាប់ថាមពលអតិបរមា