වාසිය

1998 සිට, අපි සාමාන්‍ය බැටරි වලට වඩා බලවත්, කාර්යක්ෂම සහ දිගු කල් පවතින බැටරි නිපදවීමට කර්මාන්තයට නායකත්වය දී ඇත.

විවිධ වර්ගයේ බැටරි තොග වශයෙන්

අදම සම්බන්ධ වී නොමිලේ මිල ගණන් ඉල්ලන්න

 • PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි LR20 D Ba...

  PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි LR20 D බැටරිය

 • PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි LR14 C Ba...

  PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි LR14 C බැටරිය

 • PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි 6LR61 9V ...

  PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි 6LR61 9V බැටරි

 • PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි 23A 12V B...

  PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි 23A 12V බැටරි

 • PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි 27A 12V B...

  PKCELL Ultra ඩිජිටල් ක්ෂාරීය බැටරි 27A 12V බැටරි (තෝරන්න ...

 • PKCELL R20P D ප්‍රමාණයේ කාබන් බැටරිය අමතර බර D...

  PKCELL R20P D ප්‍රමාණයේ කාබන් බැටරිය අමතර බර බැටරි

 • PKCELL R14P C ප්‍රමාණයේ කාබන් බැටරිය අමතර බර D...

  PKCELL R14P C ප්‍රමාණයේ කාබන් බැටරිය අමතර බර බැටරිය

 • PKCELL R6P AA කාබන් බැටරිය අමතර බර B...

  PKCELL R6P AA කාබන් බැටරිය අමතර බර බැටරි

 • PKCELL R03P AAA කාබන් බැටරිය අමතර බර...

  PKCELL R03P AAA කාබන් බැටරිය අමතර බර බැටරි

 • PKCELL 6F22 9V කාබන් බැටරි අමතර බර ...

  PKCELL 6F22 9V කාබන් බැටරිය අමතර බර බැටරි

 • PKCELL CR2450LT 3V 600mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බී...

  PKCELL CR2450LT 3V 600mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR3032 3V 500mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR3032 3V 500mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR927 3V 30mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

  PKCELL CR927 3V 30mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR2450 3V 600mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2450 3V 600mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR2325 3V 190mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2325 3V 190mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR2025 3V 150mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2025 3V 150mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR2016 3V 75mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

  PKCELL CR2016 3V 75mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR1620 3V 70mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

  PKCELL CR1620 3V 70mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR2320 3V 130mAh Lithium Button Cell Bat...

  PKCELL CR2320 3V 130mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL CR1216 3V 25mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

  PKCELL CR1216 3V 25mAh ලිතියම් බොත්තම් සෛල බැටරිය

 • PKCELL LP552530 350mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP552530 350mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරිය

 • PKCELL LP523450 950mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP523450 950mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරි

 • PKCELL LP402025 200mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP402025 200mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරිය

 • PKCELL LP402025 150mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP402025 150mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරිය

 • PKCELL LP402025 140mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP402025 140mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරිය

 • PKCELL LP401230 100mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP401230 100mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරිය

 • PKCELL LP401230 105mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP401230 105mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරිය

 • PKCELL LP103450 2000mah 7.4v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිති...

  PKCELL LP103450 2000mah 7.4v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරිය

 • PKCELL LP103450 2000mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිති...

  PKCELL LP103450 2000mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටරි

 • PKCELL LP902030 500mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP902030 500mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටේ...

 • PKCELL Hot Selling LP603450 1100mah 3.7v Rechar...

  PKCELL Hot Selling LP603450 1100mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් ...

 • PKCELL Hot Selling LP603030 500mah 3.7v Recharg...

  PKCELL Hot Selling LP603030 500mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පී...

 • PKCELL LP603040 750mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP603040 750mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටේ...

 • PKCELL LP674360 1950mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිති...

  PKCELL LP674360 1950mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැට්...

 • PKCELL LP785060 2500mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිති...

  PKCELL LP785060 2500mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැට්...

 • PKCELL LP803035 800mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Lithiu...

  PKCELL LP803035 800mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැටේ...

 • PKCELL LP803860 2000mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිති...

  PKCELL LP803860 2000mah 3.7v නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ලිතියම් පොලිමර් බැට්...

අභිරුචිකරණය කර ඇත

වෘත්තීයOEMසපයන්නා

 

වසර 20 කට වැඩි නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

 

උසස් තත්ත්වයේ, කල් පවතින විසර්ජන සහ ආරක්ෂිත කාර්ය සාධනය

 

දිගු කල් පවතින ලෙස ඉදිකර ඇත

 

Bඋපරිම බලය සඳහා uilt